ElCheapo B.V., gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69695660

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ElCheapo: De besloten vennootschap ElCheapo;

Afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die met ElCheapo een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: De overeenkomst gesloten tussen ElCheapo en Afnemer blijkend uit de opdrachtbevestiging dan wel indien door ElCheapo met de werkzaamheden is begonnen;

Producten: De door ElCheapo aan de Afnemer verkochte en/of geleverde producten;

 

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en de totstandkoming, inhoud en nakoming van de Overeenkomst.
1.2 De toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes van ElCheapo zijn onder de voorwaarde van beschikbaarheid en vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
1.4 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
1.5 In geval van strijd tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
1.6 De door ElCheapo gehanteerde RMA Voorwaarden maken onverbrekelijk deel uit van deze voorwaarden.
1.7 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onverbindend is wegens onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst voor het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen.

 

2 Overeenkomsten en algemene verplichtingen Afnemer
2.1 Een overeenkomst tussen ElCheapo en Afnemer komt tot stand op het moment dat door ElCheapo de bestelling schriftelijk waaronder ook begrepen per e-mail is aanvaard, dan wel door ElCheapo met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
2.2 Afnemer zorgt ervoor dat: a. ELCHEAPO tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die ELCHEAPO voor het uitvoeren van de Overeenkomst nodig heeft; b. alle voor de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke informatie en omstandigheden, zo spoedig mogelijk aan ELCHEAPO worden gemeld, zodat ELCHEAPO daar in de uitvoering van de Overeenkomst op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
2.3 Afnemer erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken of handelingen van Afnemer of andere omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen, dan zal ELCHEAPO het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
2.4 ELCHEAPO is niet gehouden de opdrachten en/of mededelingen e.d. van Afnemer op juistheid te controleren. Afnemer garandeert dat de door haar aan ELCHEAPO verstrekte informatie en/of hulpmiddelen juist en volledig zijn. Afnemer is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het feit dat de door Afnemer aan ELCHEAPO verstrekte informatie etc. onjuist of onvolledig is.
2.5 ELCHEAPO is te allen tijde ook onverwijld na aanvaarding, bevoegd de onderhandelingen met Afnemer te beëindigen en uitgebrachte offertes in te trekken, zonder tot enige kosten- of schadevergoeding gehouden te zijn. 2.6 ELCHEAPO is bevoegd om een door Afnemer geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk af te wijzen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2.7 Afnemer is slechts bevoegd een reeds geplaatste opdracht vóór totstandkoming van een Overeenkomst te annuleren met toestemming van ELCHEAPO en voor zover hij ELCHEAPO volledig schadeloos stelt en alle reeds door ELCHEAPO gemaakte kosten vergoedt.
2.8 Wijzigingen in de Overeenkomst, waaronder uitbreiding van reeds opgedragen werkzaamheden, binden ELCHEAPO slechts indien en zodra zij deze wijziging schriftelijk waaronder ook begrepen per e-mail heeft bevestigd dan wel met de werkzaamheden begonnen is.
2.9 Afnemer is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde ELCHEAPO in staat te stellen de Overeenkomst conform haar verplichtingen dienaangaande na te komen.

 

3 Prijs/Betaling
3.1 De koopprijs is, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, maar inclusief alle kosten noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, doch niet uitsluitend, kosten van (standaard)vervoer, (standaard)verpakking, (standaard)verzekering en dergelijke.
3.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s. Schommelingen in wisselkoersen zijn voor rekening en risico van Afnemer.
3.3 Afnemer is verplicht de koopprijs binnen de termijn aangegeven op de factuurdatum, te voldoen.
3.4 Afnemer is niet bevoegd haar verplichtingen jegens ELCHEAPO op te schorten of hetgeen zij van ELCHEAPO te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen Afnemer jegens ELCHEAPO verschuldigd is.
3.5 Alle betalingen door Afnemer aan ELCHEAPO worden allereerst in mindering gebracht op door Afnemer aan ELCHEAPO verschuldigde rente en kosten, vervolgens telkens op de oudste nog openstaande factuur van ELCHEAPO.
3.6 ELCHEAPO is gerechtigd om ter zake van de levering van de Producten vooruitbetaling van de volledige of een gedeelte van de koopprijs dan wel enige andere vorm van zekerheid te verlangen. ELCHEAPO zal in dat geval de Producten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is gesteld.
3.7 Indien Afnemer niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op Afnemer direct opeisbaar zijn en Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd is vanaf dat moment.
3.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ELCHEAPO maakt als gevolg van de niet nakoming door de Afnemer van diens (betalings)verplichtingen, komen ten laste van Afnemer. Indien de Afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente te voldoen, zal ELCHEAPO de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval gehouden tot betaling van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente ter zake gemaakte incassokosten.
3.9 Indien nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging of verlaging ondergaan, zal ELCHEAPO deze gewijzigde prijs ter goedkeuring voorleggen aan de Afnemer. Indien de Afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs wordt de Overeenkomst beëindigd, zonder dat de Afnemer recht heeft op enige schadevergoeding. ELCHEAPO maakt een dergelijke prijsverhoging of prijsverlaging zo spoedig mogelijk aan de Afnemer bekend.
3.10 Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Afnemer. Algemene Voorwaarden ELCHEAPO B.V. 30 Mei 2018

 

4 Levering
4.1 Levering geschiedt DDP (Incoterms 2000), op de overeengekomen bestemmingsplaats, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Hoewel ELCHEAPO zich zal inspannen de overeengekomen leveringstermijn na te komen, zijn de opgegeven leveringstermijnen niet fataal. In geval van niet-tijdige levering dient Afnemer ELCHEAPO schriftelijk in gebreke te stellen en ELCHEAPO een redelijke termijn voor nakoming te geven. De door ELCHEAPO opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende werkomstandigheden. Indien buiten schuld van ELCHEAPO vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van ELCHEAPO is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Afnemer van enige voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Afnemer te vergen medewerking.
4.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de ELCHEAPO, geeft overschrijding van de levertijd de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door Afnemer geleden schade.
4.4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan ELCHEAPO, is ELCHEAPO gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan Afnemer in rekening te brengen.
4.5 Extra onkosten in verband met de levering die ELCHEAPO op uitdrukkelijk verzoek van Afnemer maakt, zullen Afnemer afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

5 Overmacht
5.1 De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke ELCHEAPO door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Met overmacht wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
5.2 Van overmacht aan de zijde van ELCHEAPO is sprake indien ELCHEAPO verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen waaronder, maar niet uitsluitend ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, transportmogelijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring.
5.3 Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van ELCHEAPO zijn ontstaan.
5.4 Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, is zowel ELCHEAPO als Afnemer bevoegd de Overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen, zonder dat hierdoor voor een der partijen enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

6 Eigendomsvoorbehoud en risico
6.1 Alle door ELCHEAPO verkochte en/of geleverde Producten blijven haar eigendom totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Tot dat moment wordt de afnemer geacht de Producten uitsluitend voor ELCHEAPO te houden. Afnemer mag de Producten anders dan in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten, niet in eigendom overdragen, leveren of verpanden of anderszins tot zekerheid overdragen.
6.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen ook na schriftelijke aanmaning niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ELCHEAPO gerechtigd geleverde Producten bij Afnemer of derden die de Producten voor Afnemer houden, weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
6.3 In aanvulling op het in artikel 6.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ELCHEAPO een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ELCHEAPO aan Afnemer in eigendom geleverde producten tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ELCHEAPO uit welken hoofde dan ook.

 

7 Garanties
7.1 Op geleverde nieuwe Producten met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door ELCHEAPO geen garantie verstrekt. Toezeggingen van de fabrikant buiten diens garantiebepalingen binden ELCHEAPO op geen enkele wijze en kunnen ELCHEAPO nimmer worden tegengeworpen.
7.2 Op geleverde reeds gebruikte Producten geldt uitsluitend de garantie dat het Product naar behoren functioneert.
7.3 De in dit artikel bedoelde garantie is niet van toepassing bij gebreken welke zijn ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade of indien de Producten door derden zijn gewijzigd of gerepareerd dan wel het Product is aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet bestemd is.
7.4 De garantie geldt slechts indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ELCHEAPO heeft voldaan. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door ELCHEAPO in rekening worden gebracht.
7.5 Indien ELCHEAPO aansprakelijk is uit hoofde van garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van het Product, dan wel retournering van de koopsom van het betreffende Product, zulks ter keuze van ELCHEAPO. In geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende zaken verstrekt, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van het vervangende Product.
7.6 ELCHEAPO is niet tot enige garantie gehouden indien Afnemer niet volledig dan wel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ELCHEAPO.

 

8 Klachten
8.1 Afnemer dient de Producten bij levering te onderzoeken op juistheid conform de Overeenkomst aan de hand van de pakbon.
8.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden dienen alle klachten betreffende eventuele gebreken van geleverde nieuwe Producten, reeds gebruikte Producten of Producten die bij levering “Dead on arrival” blijken te zijn, binnen 30 dagen na ontdekking ervan schriftelijk en overeenkomstig de door ELCHEAPO gehanteerde RMA Voorwaarden bij ELCHEAPO te zijn ingediend onder vermelding van het pakbonnummer en (indien bekend) het factuurnummer.
8.3 Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden ingediend.
8.4 Onder geen beding ontslaat het indienen van een klacht door de Afnemer de Afnemer van zijn gehoudenheid tot het voldoen van zijn betalingsverplichtingen jegens ELCHEAPO.
8.5 Geleverde Producten kunnen slechts na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ELCHEAPO worden geretourneerd. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten komen in dat geval ten laste van de Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9 Aansprakelijkheid
9.1 ELCHEAPO is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondeskundig gebruik van de Producten. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geleverde is geproduceerd.
9.2 Indien binnen de periode zoals bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 blijkt dat de Producten niet te gebruiken zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn geproduceerd, zal ELCHEAPO nimmer gehouden zijn tot andere verplichtingen dan het in artikel 8.4 genoemde vervanging van de Producten.
9.3 ELCHEAPO is nimmer aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover de wet of deze voorwaarden anders bepalen en behoudens voor zover er sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, andere bedrijfsschade van Afnemer en schade als gevolg van aansprakelijkheid van Afnemer jegens derden. Ten aanzien van de opzet of grove schuld rust de bewijslast op Afnemer.
9.4 Indien ELCHEAPO onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de desbetreffende Producten.
9.5 ELCHEAPO bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens Afnemer, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

10 Rechten van Intellectuele Eigendom
10.1 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, behoudt ELCHEAPO zich alle intellectuele -en/of industriële eigendomsrechten en bevoegdheden voor die ELCHEAPO toekomen op grond van de wet.
10.2 Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen in de Producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.3 De Afnemer vrijwaart ELCHEAPO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op eventueel door de Afnemer aan ELCHEAPO verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
10.4 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Afnemer of zijn rechtsopvolgers niet van het in dit artikel omschrevene. Algemene Voorwaarden ELCHEAPO B.V. 28 april 2009

 

11 Opzegging, beëindiging Overeenkomst
11.1 De Overeenkomst kan door ELCHEAPO met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd in de volgende gevallen: · Indien na het sluiten van de Overeenkomst ELCHEAPO omstandigheden ter kennis komen die ELCHEAPO goede grond geven te vrezen dat de Afnemer aan haar verplichtingen zal voldoen; · Indien de Afnemer ook na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn tot nakoming in gebreke blijft met de correcte nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze voorwaarden. In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van ELCHEAPO op Afnemer onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van ELCHEAPO volledige schadevergoeding te vorderen.
11.2 Opzegging van de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid zal door middel van een aangetekend schrijven aan Afnemer plaatsvinden.
11.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de Overeenkomst door partijen kunnen worden opgezegd met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst indien: · De andere partij (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt dan wel anderszins, geheel of gedeeltelijk, het vrije beheer over haar vermogen verliest; · De andere partij door fusie/splitsing ophoudt te bestaan dan wel wordt ontbonden.
11.4 Iedere partij verplicht zich terstond nadat één van de in het vorige lid genoemde feiten zich ten aanzien van haar heeft voorgedaan, de andere partij daarvan in kennis te stellen.

 

12 Geheimhouding
12.1 De koper is gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hij van ons heeft verkregen.
12.2 De Afnemer zal bij het gebruik van de informatie die tot zijn kennis is gekomen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De Afnemer heeft, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet het recht om de desbetreffende informatie en documentatie te vermenigvuldigen.
12.3 Partijen zullen hun werknemers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in artikel 12.1 omschreven en de activiteiten van Afnemer en de daarmee gelieerde onderneming. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

 

13 Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting
13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen ELCHEAPO en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.